01010, Київ-10, вул. Суворова, Для телеграм: Київ-10, наан україни. Тел - страница 2

Керівник підрозділу інтелектуальної
власності і маркетингу інновацій (ІВМІ) _______________________ П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 7

додатку 1 до листа НААН

від “_____” ___________ 2010 р.

№ ______

РЕЙТИНГ

діяльності _________________________________________________________

( назва наукової установи )

у сферах інтелектуальної власності та трансферу наукових розробок за 2006 2010 рр. та 2010 рік
Рік

Показник

завершено прикладних досліджень, шт.

подано заявок на передбачені об’єкти права інтелек-туальної власності, шт.

отримано патентів, шт.

оцінка рівня проведених досліджень

річний рейтинг у сфері інтелек-туальної власності

надійшло коштів до установи від

річний рейтинг установи у сфері інноваційної діяльності

ліцензійних угод (роялті, паушальний або комбінований платіж), тис.грн

господарських угод (виконання замовних НДР і ДКР, методично-консультаційних послуг, ноу-хау, спільних проектів тощо), тис.грн

державного бюджету на виконання НДР за угодами з НААН, тис.грн


новизни

патенто-здатності
п1

п2

п3

п4=п2:п1

п5=п3:п1

п6=п4+п5

п7

п8

п9

п10=(п7+п8):п9

2006 2010 рр.в т.ч. за 2010 р.


Директор ______________________________________П.І.Б.

(підпис)

Головний бухгалтер ______________________________________ П.І.Б.

(підпис)
Керівник підрозділу інтелектуальної
власності і маркетингу інновацій (ІВМІ) _______________________ П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 8

додатку 1 до листа НААН

від “____” _____________ 2010 р.

№ __________

РЕЗУЛЬТАТИ

маркетингової діяльності _________________________________________________________

( назва наукової установи )

у сфері комерціалізації наукової і наукоємної продукції за 2006 2010 рр.


№ з/п

Назва науково-технічної продукції

Строк виконання(роки).

Витрачено коштів на розроблення продукції, тис.грн

Укладено угоди

надійшло всього коштів до спецфонду установи, тис.грн

на використання інтелектуальної власності

на реалізацію наукоємної продукції мережею нау-кової установи (елітного насіння, молодняку тва-рин, посадкового матеріалу, тощо )

на дольову участь у спільних проектах

ліцензійні

господарські

кількість, шт.

отримано коштів, тис.грн

кількість, шт.

отримано коштів, тис.грн

кількість,

шт.

отримано коштів, тис.грн

кількість господар-ських угод, шт.

отримано коштів, тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006 2010 рр.

в т.ч. 2010 р.


Директор _______________________ П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар ________________________П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 9

додатку 1 до листа НААН

від “____”___________ 2010 р.

№ _____________


РЕЗУЛЬТАТИ

роботи _________________________________ з питань стандартизації за 2006 2010 р. та за 2010 р.

(назва наукової установи)Подано проектів нормативних документів

до Держспоживстандарту України, одиниць

Кількість науковців, що підвищили кваліфікацію в галузі стандартизації, осіб

регламенти

ДСТУ

ДСТУ ISO

ГОСТ (перегляд)

2006-2010 рр.

в т.ч. 2010 р.

2006-2010 рр.

в т.ч. 2010 р.

2006-2010 рр.

в т.ч. 2010 р.

2006-2010 рр.

в т.ч. 2010 р.

2006-2010 рр.

в т.ч. 2010 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Директор ___________________________________ П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар _____________________________ П.І.Б.

(підпис)


Таблиця 10

додатку 1 до листа НААН

від “____”___________ 2010 р.

№ _____________


Дані

про стан метрологічного забезпечення наукових досліджень

_____________________________________ у 2010 р.

(назва наукової установи)


Назва лабораторії

Кількість випробувальних і вимірювальних лабораторій при наявності атестату органу Держспоживстандарту України

Вид випробувань, вимірювань

Лабораторне обладнання

всього, одиниць

в т.ч. надійшло у лабораторію в 2010 р., кількість, тип

1

2

3

4

5


Директор ___________________________________ П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар _____________________________ П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 11

додатку 1 до листа НААН

від “___” ______________2010 р.

№________


^ Захищено дисертаційних робіт

працівниками у 2010 р.

(назва наукової установи)

з/п

Прізвище, ім'я

та по-батькові

Дата

захисту дисертації

Шифр наукової спеціальності

1

2

3

4

Кандидатські дисертації

1.


2.


3.


Докторські дисертації

1.


2.


3.
Директор ___________________________________ П.І.Б.


Учений секретар ___________________________________ П.І.Б.

Таблиця 12

додатку 1 до листа НААН

від “___” ______________2010 р.

№ ________

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

науковими кадрами пріоритетних для науково-дослідної установи

____________________________________________

(назва установи)

напрямів досліджень в цілому і в розрізі підпорядкованих

дослідних станцій, філіалів тощо станом на 01.01.2011 р.
з/п

Назва пріоритетного напряму досліджень

Потреба в наукових кадрах, чол.

Наявність наукових кадрів, чол.

всього

з них

всього

з них

докторів наук

кандидатів наук

докторів наук

кандидатів наук

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


2.


3.
Директор ___________________________________ П.І.Б.


Учений секретар ___________________________________ П.І.Б.


Таблиця 13

додатку 1 до листа НААН

від “___”____________ 2010 р.

№ _________


РЕЗУЛЬТАТИ

міжнародного науково-технічного співробітництва __________________________ за 2006 2010 рр.

(назва наукової установи)Назви спільних програм, проектів

За угодами

Термін вико-нання

Співвиконавці (установи)

Обсяг і джерела фінансування

(у.о. або грн)

Отримані результати та напрямки їх використання

міждер-жавними

з окремими зарубіжними

установами,

фірмами

українські

іноземні

1

2

3

4

5

6

7

8Директор __________________________________П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар ____________________________П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 14

додатку 1 до листа НААН

від " ___" _____________ 2010 р.

№ __________


РЕЗУЛЬТАТИ

спільних досліджень за міжнародними грантами ____________________________________ за 2006 2010 рр. (по роках)

(назва наукової установи )


Назва

гранту

Ким наданий

Співвиконавці

Термін виконання

Обсяг фінансу-вання (у.о)

Отримані резуль-тати, сфера застосування

українські

іноземні


1

2

3

4

5

6

7Директор __________________________________П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар ____________________________П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 14 а

додатку 1 до листа НААН

від "___" _____________ 2010 р.

№ __________

ДАНІ

щодо членства у Міжнародних центрах, організаціях, фондах

_________________________________ за 2006 2010 рр.

(назва наукової установи)

№ з/п

Центр, організація, фонд, інше

Назва програм, проектів, тощо

Умови партнерства (асоціативні, партнерські)

Іміджовий та практичний аспекти

Результативність членства

1

2

3

4

5

6Директор __________________________________П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар ____________________________П.І.Б.

(підпис)


Таблиця 15

додатку 1 до листа НААН

від “___”____________ 2010 р.

№ ____________


Д А Н І

щодо закордонних відряджень працівників ________________________________ за 2010 р.

(назва наукової установи)


№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові,

науковий ступінь, посада

Країна і термін відрядження

Джерело фінансування

(еквівалент в дол. США)

Мета відрядження


Пропозиції за результатами відрядження

1

2

3

4

5

6Директор ________________________________________П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар __________________________________П.І.Б.

(підпис)

Таблиця 16

додатку 1 до листа НААН

від “___”___________ 2010 р.

№ ____________


Д А Н І

щодо закордонних стажувань наукових співробітників

___________________________ за 2010 р.

(назва наукової установи)№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада

Країна-реципієнт, назва наукового центру, термін стажування або навчання

Галузь та завдання наукових досліджень

Джерело фінансування (еквівалент у дол. США)

Результати стажування, навчання (застосування у науковій роботі, виробництві)

1

2

3

4

5

6

Директор ________________________________П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар __________________________П.І.Б.

(підпис)


Таблиця 17

додатку 1 до листа НААН

від “____” ___________2010 р.

№__________


ІНФОРМАЦІЯ

про спільні наукові підрозділи з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації

_____________________________________________________________

(назва наукової установи)

НДУ

Кількість

Термін виконання, роки

Кількість наукових працівників, осіб *

всього 2010 р.

з них

наукової установи

вищого навчального закладу

ВНЗ, з якими створено спільні наукові підрозділи

спільних наукових підрозділів

1

2

3

4

5

6

7

Всього по НДУ
Директор ________________________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар __________________________П.І.Б.

(підпис)


* Примітка: в чисельнику   осіб всього; в знаменнику   у тому числі кандидатів і докторів наук

Таблиця 18

додатку 1 до листа НААН

від “____” ___________2010 р.

№__________


ІНФОРМАЦІЯ

про спільні наукові дослідження з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації,

_________________________________

(назва наукової установи)


НДУ

Кількість

Кількість наукових працівників , осіб *

всього 2010р

з них

наукової установи

вищого навчального закладу

ВНЗ, з якими виконувалися спільні дослідження

спільних наукових досліджень

1

2

3

4

5

6

Всього по НДУ


Директор ________________________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар __________________________П.І.Б.

(підпис)


* Примітка: в чисельнику   осіб всього; в знаменнику   у тому числі кандидатів і докторів наук

Таблиця 19

додатку 1 до листа НААН

від “____” __________ 2010 р.

№_______


ІНФОРМАЦІЯ

про спільні кафедри з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації


Назва НДУ

Кількість

Кількість викладачів кафедри, чол.*

вищих навчальних закладів, з якими створено спільні кафедри

спільних кафедр

всього 2010р.

з них:

наукових установ

вищих навчальних закладів

1

2

3

4

5

6

Всього по НДУ


Директор ________________________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар __________________________П.І.Б.

(підпис)

* Примітка: в чисельнику   осіб всього; в знаменнику   у тому числі кандидатів і докторів наук

Таблиця 20

додатку 1 до листа НААН

від “___”________2010 р.

№ _______


^ Науково-організаційна робота із рекламування наукових розробок

__________________________________ в 2006 2010 рр.

(назва наукової установи)


Проведено

Організовано виступів

Опубліковано статей у наукових журналах та газетах

Надано консалтингових послуг (консультацій )

виставок, аукціонів, ярмарків

наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, нарад

на телебаченні

по радіо

всього

в тому числі міжнародних

всього

в тому числі міжнародних

1

2

3

4

5

6

7

8Директор ________________________________________П.І.Б.

(підпис)


Учений секретар _________________________________П.І.Б.

(підпис)


*в чисельнику за 2006 2010 рр., в знаменнику за 2010 рік

Таблиця 21

додатку 1 до листа НААН

від “___”___________ 2010 р.

№ ___________


Перелік

пропозицій, внесених у 2010 році науковою установою законодавчим та виконавчим органам влади

щодо підвищення ефективності діяльності АПК


№ з/п

Назва пропозицій (проекти законів України, Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України і т.д.)

Куди направлено

1

2

3
  1. До Указів Президента України.

  2. До Верховної Ради України.

  3. До Кабінету Міністрів України.

  4. До Мінагрополітики України.

  5. До інших міністерств і відомств (Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Держкомзему, облдержадміністрації, тощо).

Таблиця 22

додатку 1 до листа НААН

від “___”___________ 2010 р.

№ ___________


ВИДАННЯ

наукової літератури ________________________________________ за 2006 2010 рр.*

(назва наукової установи)

Назва видання

Кількість видань

всього

в тому числі

в Україні

в країнах СНД

в інших країнах

1

2

3

4

5

Книги (монографії)

Наукові журнали

Міжвідомчі тематичні наукові збірники

Бюлетені

Статті в наукових виданняхДиректор ___________________________________________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар _____________________________________________ П.І.Б.

(підпис)


*в чисельнику за 2006 2010 рр., в знаменнику за 2010 рік
Таблиця 23
додатку 1 до листа НААН

від “___”___________ 2010 р.

№ _________

Дані

про придбання лабораторного обладнання, приладів, хімреактивів,

автомобілів та сільськогосподарської техніки __________________________________ за 2006 2010 рр. *

(назва наукової установи)
з/п


Назва обладнання, приладів тощо

Придбано за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

кіл. (шт.)

на суму, тис.грн

кіл. (шт.)

на суму, тис.грн

всього за 2006 2010 рр.

в т. ч. 2010 р.

всього за 2006 2010 рр.

в т. ч. 2010 р.

всього за 2006 2010 рр.

в т. ч. 2010 р.

всього за 2006 2010 рр.

в т. ч. 2010 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Лабораторне обладнання, прилади

2.

Хімічні реактиви

3.

Автомобілі
в т.ч. вантажні

4.

Сільськогосподарська техніка


* Дані надати разом з підпорядкованою мережею.


Директор __________________________ П.І.Б.

(підпис)

Головний бухгалтер __________________________ П.І.Б.

(підпис)


Таблиця 24

додатку 1 до листа НААН

від “____”___________ 2010 р.

№ ____________


ІНФОРМАЦІЯ

про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг

______________________________________________ за 2006 2010 роки *

(назва наукової установи)


з/п.


Всього проведено торгів

(тендерів), кількість

Заплановано

Витрачено

загальна сума на проведення закупівель, тис.грн

в т.ч. на придбання лабораторного обладнання, тис.грн

загальна сума коштів, витрачених на закупівлю, тис.грн

в т.ч. на придбання лабораторного обладнання, тис.грн

всього за 2006 2010 р.

в т. ч. 2010 р.

всього за 2006 2010 р.

в т. ч. 2010 р.

всього за 2006 2010 р.

в т. ч. 2010 р.

всього за 2006 2010 р.

в т. ч. 2010 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10* Дані надати разом з підпорядкованою мережею.


Директор _______________________ П.І.Б.

(підпис)

Головний бухгалтер ________________________ П.І.Б.

(підпис)


Таблиця 25

додатку 1 до листа НААН

від “___”__________ 2010 р.

№ __________

ДАНІ

про незавершене будівництво станом на 01.01.2011 р. *

______________________________________________

(назва наукової установи)


Назва об’єктів незавершеного будівництва


Дата початку робіт

Дата припинення робіт

Фактичні затрати на дату припинення будівництва у звітних цінах

Які плануються дії щодо об’єктів незавершеного будівництва

Кошти, необхідні для завершення будівництва, тис. грн

1

2

3

4

5

6* Дані надати разом з підпорядкованою мережею.


Директор __________________________ П.І.Б.

(підпис)

Головний бухгалтер __________________________ П.І.Б.

(підпис)


Таблиця 26

додатку 1 до листа НААН

від “____”___________ 2010 р.№ ____

ДАНІ

про стан забезпечення комп’ютерною технікою та використання інформаційних технологій

_____________________________________ у 2006 2010 рр.

(назва наукової установи)

^ Кількість комп’ютерів

Загальна
Віком понад 5 років
^ Наявність локальної мережі

Кількість комп’ютерів в мережі
Кількість серверів (файлових, поштових та ін.)
^ Наявність доступу до мережі Інтернет (відмітити необхідне)

Dial up
ADSL
Mobil
Інше
^ Наявність спеціалізованого підрозділу з інформаційних технологій

Підрозділ (кількість працівників)
Окремий працівник (кількість)
^ Наявність Інтернету в бібліотеці

Кількість комп’ютерів в бібліотеці, що мають доступ до Інтернету
Кількість співробітників бібліотеки, що мають відповідні навички
^ Використання спеціалізованих мережевих програм (кількість користувачів)

Електронна пошта
Бест-звіт
Skype
Інші (вкажіть які)

Директор ___________________________________ П.І.Б. Учений секретар _____________________________ П.І.Б.

(підпис) (підпис)

Додаток 2

до листа НААН

від “___”___________2010 р.

№ _____

ПОРЯДОК

складання, подання і розгляду коротких звітів за 2006 2010 рр. та 2010 рік про виконання науково-технічної програми Академії


1. Науково-дослідні установи-співвиконавці науково-технічної програми (підпрограми) подають головній установі або субкоординатору, відповідальним за розробку і реалізацію програми (підпрограми), короткий звіт про результати проведеної роботи в термін, визначений головною установою. Вказується назва завдання та науково-технічна програма (підпрограма), до якої відноситься завдання. Наводяться конкретні результати досліджень, кошторисна вартість завдань і програми та фактичний обсяг їх фінансування (тис. грн) на 2006 2010 рр. та 2010 рік (окремо по фундаментальних і прикладних дослідженнях).

До звіту додається короткий аналіз виконання науково-дослідною установою завдань програми та протокол засідання вченої ради про затвердження цього звіту.

2. Головні науково-дослідні установи програми (підпрограми) на основі коротких звітів співвиконавців готують зведений короткий звіт в цілому по програмі або підпрограмі. Субкоординатори подають зведений короткий звіт по програмі (підпрограмі) головній організації з програми в термін, визначений нею.

Звіт розглядається на засіданні координаційно-методичної ради головної установи, на якому визначаються результативність та якість досліджень, їх методичний рівень і вносяться пропозиції щодо змін, які стосуються переліку співвиконавців, тематики досліджень та обсягів фінансування завдань, а також по програмі (підпрограмі) в цілому. До зведеного звіту додається аналіз виконання програми за формою 1 і 2 та зведений витяг із протоколу засідання координаційно-методичної ради головної установи (кількість завдань заслухано, з них схвалено…, з яких зроблено зауваження конкретно).

3. Відділення НААН до 25 січня 2011 року рецензують короткий звіт з виконання науково-технічних програм, заслуховують керівників головних організацій з програм (підпрограм), дають оцінку виконаної в поточному році наукової роботи, вносять необхідні зауваження та приймають рішення про оцінку виконання програм в цілому.

4. Короткий звіт затверджує академік-секретар Відділення НААН, підписує керівник НТП.

Форма 1

додатку 2 до листа НААН

від “ ____ “______________2010 р. №______

АНАЛІЗ

виконання науково-дослідними установами завдань науково-технічних програм (підпрограм) НААН за 2006 2010 рр.

№ з/п

Назва завдань (проектів) програми (підпрограми) на проведення НДР і ДКР

Виконавець завдання

Рік завершення

Одержані наукові розробки та їх основні техніко-економічні показники

1

2

3
4
^ НТП “ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ”

Підпрограма 1. “Розробити методи створення та створити сорти зернових і зернобобових культур з підвищеною якістю урожаю, методи прискореного їх розмноження”.

^ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


1.

Створити сорт озимої м'якої пшениці з потенційною продуктивністю 85-95 ц/га, стійкий до екстремальних умов вирощування, основних грибкових захворювань (6-7 балів), сильний за показниками якості зерна.

Миронівський

інститут пшениці

2009

У 2009 р. на державне сортовипробування передано сорт з урожайністю зерна 90-95 ц/га і високою стійкістю до грибкових хвороб (6-7 балів), екстремальних умов вирощування …
^ ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


2.

Удосконалити технологію вирощування та методи контролю при виробництві високоякісного насіння зернових культур

і т.д.

Селекційно-генетичний інститут

2010

Розроблено метод контролю при виробництві високоякісного насіння зернових культур.

Примітка: 1. Науково-дослідні установи-співвиконавці завдань програм (підпрограм) подають аналіз їх виконання

головним науковим установам або субкоординаторам.

2. Зведені дані про виконання завдань програми (підпрограми) подають:

а) Головні установи   галузевому відділенню НААН;

б) Субкоординатор програми (підпрограми)   головній установі .


Керівник наукової установи (програми) ____________________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар наукової установи (координаційно-методичної ____________________________ П.І.Б.

ради головної установи) (підпис)

Форма 2 *

додатку 2 до листа НААН

від “____“___________2010 р. №______

(заповнюється головними установами програми (підпрограми) )

АНАЛІЗ

виконання завдань науково-технічної програми “Зернові і олійні культури”

за 2006 2010 роки


Назва завдання першого рівня

Заплановано створити, розробити

Фактично створено, розроблено

Коли і ким затверджено

(прийнято до застосування)

1

2

3

4

Створити і передати на ДСВ високопродуктивні сорти:Із них внесено до Реєстру сортів рослин України, 2007р. , 2008р., 2009 р., 2010 р.

озимої м’якої пшениці

12

12

2

озимого тритікале

1

1

1

озимого жита

3

3

2

озимого ячменю

3

3

2

ярого ячменю

1

1

1

і т.д.


Розробити і освоїти систему промислового насінництва зернових культур

- розробити технології6

6

Затверджено: НТР Мінагрополітики України 10.11.09 № 73

Інші розробки, затверджені НТР (або вченою радою НДУ) і передані Мінагрополітики України

- методи створення еліти

2

2
- модель промислового насінництва

4

4


Керівник програми _____________________________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар координаційно-методичної ради _________________________________ П.І.Б.

(підпис)

* Форма подається галузевому відділенню та науково-організаційному управлінню НААН

Додаток 3

до листа НААН

від “___”__________ 2010 р.

№ ____________

СХЕМА

підготовки частини звіту про роботу науково-методичного центру

або головної науково-дослідної установи за 2006 2010 рр.

щодо координації виконання науково-технічних

програм НААН


1. Питання, розглянуті в 2006 2010 рр. на засіданні Координаційно-методичної ради .

2. Розроблені і підготовлені методичні матеріали (основні, куди направлені).

3. Робота по здійсненню контролю за дотриманням рекомендованих методик досліджень.

4. Внесено пропозицій (найменування, куди) з питань:

- визначення науково-технічної політики в галузі та шляхів ефективного її вирішення науковою установою;

- уточнення тематики досліджень;

- удосконалення системи управління дослідженнями з науково-технічної програми;

- інше.

5. Робота з розповсюдження інформації щодо результатів виконання науково-технічних програм між співвиконавцями (розкрити яким чином).

6. Обсяг бюджетного фінансування науково-технічної програми, яку координує головна наукова установа відповідно до контракту з Президією НААН, окремо по фундаментальних і прикладних дослідженнях (в загальній сумі контракту показати обсяг фінансування головної установи з програми) .

7. Укладено угод із співвиконавцями завдань науково-технічної програми (назвати усіх співвиконавців та обсяги бюджетного фінансування досліджень відповідно до угод з ними).

8. Короткий аналіз роботи співвиконавців науково-технічної програми, їхня оцінка.


Керівник головної установи ______________________ П.І.Б.

(підпис)

Учений секретар

координаційно-методичної ради ______________________ П.І.Б.

(підпис)

Додаток 4

до листа НААН

від “____“___________2010 р. № _____


^ Назва Виконавця Назва Замовника
Адреса _______________________ Адреса ________________________

______________________________ ______________________________

Реквізити УДК:__________________ Реквізити УДК:______________________

______________________________ ______________________________


^ А К Т

приймання-здачі науково-технічної продукції за 2010 рік


складений “_____“ _______________ 2010р.

відповідно до контракту на створення науково-технічної продукції № ____ від “____“ ____________ 2010 р. та угоди укладеної з головною установою на виконання завдань (робіт) науково-технічної програми (НТП) № ____ від “_____“ _____________ 2010 р. _______________________________________

(назва науково-технічної програми)

за КПКВ 659

(назва бюджетної програми)

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ ___________________

__________________________________________________________________(назва установи, посада, прізвище, ініціали керівника установи-виконавця)

з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА

(назва установи, посада, прізвище, ініціали керівника головної установи НТП   замовника)

з другого боку, склали цей акт про те, що науково-технічна продукція з


(назва завдань, робіт та ін. відповідно до угоди укладеної з головною установою

науково-технічної програми )


(задовольняє, не задовольняє умови угоди, технічного завдання, дата затвердження)

Стислий зміст завдання науково-технічної роботи________________________

__________________________________________________________________

Кошторисна вартість завдань, науково-технічних робіт (завдань) завдань згідно з контрактом та календарним планом (зі змінами протягом 2010 року) та відповідно до угоди укладеної з головною установою науково-технічної програми на 2010 рік складає

грн.

(сума цифрами і прописом)


Загальна сума, перерахована у 2010 році на виконання завдань науково-технічних робіт згідно з контрактом, календарним планом та відповідно до угоди укладеної з головною установою НТП, складає грн.

(сума цифрами і прописом)

Підлягає перерахуванню _______________________________________ грн.

(сума цифрами і прописом)

Загальний обсяг виконаних та оплачених завдань (робіт) у 2010 р. складає ______________________________________________________ грн.

(сума цифрами і прописом)


^ Роботу здав: Роботу прийняв:

8144856886641663.html
8145059278729897.html
8145162800631773.html
8145254744700174.html
8145433686981640.html