Цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року Загальна частина


Проект


ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Загальна частина

Поліпшення якості шкільної освіти, зокрема природничо-математичної, є необхідною умовою формування інноваційного суспільства та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Розвиток системи шкільної освіти потребує постійного оновлення технологій, прискореного впровадження інноваційних технологій, її швидкої адаптації до політичних, економічних та технологічних змін у світі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення природничо-математичних предметів до навчальних планів усіх рівнів освіти, поліпшення природничо-математичної підготовки учнів.

Фундаментальна природничо-математична освіта є одним з основних факторів розвитку особистості, що потребує оновлення її змісту з урахуванням суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки та виробництва, запровадження сучасних методів навчання, поліпшення якості підготовки та видання навчально-методичної літератури, удосконалення механізмів оцінювання результатів навчальної діяльності. Реформування потребує також підготовка та система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів.

Отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їх інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження соціальної справедливості та політичної стабільності.


Мета Програми


Метою цієї Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці.

Ця Програма є основою для розроблення регіональних програм підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.


Шляхи і способи розв’язання проблеми


Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає: розроблення механізму вирішення порушених питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки з боку держави, що не дасть змоги розв’язати проблему комплексно.

Другий, оптимальний варіант передбачає розроблення комплексу взаємозв’язаних завдань і заходів з відповідною ресурсною підтримкою, виконання яких забезпечить послідовність та системність у вирішенні питань щодо забезпечення стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти і сприятиме поліпшенню її якості.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

внесення істотних змін до державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до нового змісту шкільної освіти;

стандартизації змісту освіти у старшій школі відповідно до рівня вивчення та забезпечення збалансованості співвідношення природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти;

удосконалення навчальної, налагодження видавництва методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створення інформаційно-методичних комплексів з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази знань, освітні портали тощо), а також забезпечення умов їх використання у школі;

проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі України у відповідних міжнародних порівняльних дослідженнях;

розроблення державних стандартів засобів навчання, формування нового переліку засобів і обладнання для кабінетів біології, хімії, фізики, математики та інформатики, а також оснащення зазначених кабінетів сучасним навчальним обладнанням;

налагодження виробництва вітчизняного навчального обладнання і дидактичних засобів навчання;

модернізації системи психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних предметів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

застосування підходу до навчально-виховного процесу, який передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження у сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації;

підготовки вчителів природничо-математичних предметів та впровадження у навчальний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.


Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази;

поліпшення матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних предметів;

підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

підготовка та підвищення рівня професійної компетентності вчителя;

підвищення доступності, якості та відкритості природничо-математичної освіти.

Програму передбачається виконати протягом п’яти років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.


Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу;

поліпшити якість шкільної природничо-математичної освіти;

зміцнити матеріально-технічну та навчально-методичну базу загальноосвітніх навчальних закладів;

створити умови для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук;

забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів.

створити умови для розвитку наукових досліджень у галузі математики, фізики, хімії, біології, що у подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.


Обсяги та джерела фінансування


Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить …….млн. гривень, у тому числі ….. млн. гривень — за рахунок державного бюджету, ….. млн. гривень — за рахунок місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
8172666048057624.html
8172744718528411.html
8172878351931910.html
8173030419419363.html
8173124507341875.html