Завдання ІІ етапу олімпіади з педагогіки І психології 2010 – 2011 н р


Завдання ІІ етапу олімпіади з педагогіки і психології 2010 – 2011 н.р.

Психологія

1 блок.

Виберіть правильну відповідь.


1. Перше систематичне викладення психологічних явищ здійснив:

А) Демокріт

Б) Арістотель

В) Геракліт


2. Основоположником гуманістичної психології є:

А) Маслоу

Б) Олпорт

В) Роджерс


3. Сукупність психічних особливостей даної людини, що проявляється в її діях, поведінці – це:

А) індивідуальність

Б) темперамент

В) характер


^ 4. Пам’ять, яка характеризується швидким запам’ятовуванням матеріалу з негайним його відтворенням і коротким збереженням називається:

А) образна

Б) емоційна

В) короткочасна


^ 5. Видатні уроджені якості, особливі природні здібності, обдарованість – це:

А) талант

Б) інтелект

В) майстерність


6. Узагальнена характеристика пізнавальних можливостей людини – це:

А) розум

Б) мислення

В) свідомість


^ 7. Найбільше впливає на стан здоров’я людини – це :

А) стан довкілля

Б) спосіб життя

В) спадковість


8. Підкресліть зайве поняття:

Індивід, особистість, об’єкт, індивідуальність

Холерик, меланхолік, астенік, сангвінік, флегматик

Увага, пам’ять, свідомість, мислення, уява

Аналіз, узагальнення, концентрація, порівняння, класифікація


^ 9. Підберіть синоніми до психологічних термінів:

Толерантність -

Адаптація -

Інтелект –

Емпатія –


10. Знайдіть антоніми до даних понять:

Оптимізм -

Активність -

Комунікабельність -

Ввічливість –


2 блок

„Вічні питання”


Запитайте самого себе та дайте відповіді на питання:

  1. Як пізнати самого себе?

  2. Як я можу керувати своїм розвитком та поведінкою?

  3. Чи можу я зрозуміти іншу людину?

  4. Чого я прагну від життя?

  5. Якби я мав можливість змінити світ на краще, щоб я зробив?3 блок.

Аналіз ситуацій.


^ 1. Визначте, чи змінилось відношення досліджуваних до завдання в описаному експерименті. Якщо змінилось, то як?


Від досліджуваних вимагають виконувати нудне і беззмістовне завдання до тих пір, поки у них не з’явиться негативне відношення до діяльності. Після цього їм пропонується самим виступити в ролі експериментатора і запропонувати те ж саме завдання іншим учасникам. При цьому в інструкції вони повинні повідомити, що дослід дуже цікавий і має наукове значення. За участь у ролі експериментаторів досліджувані одержували винагороду. У заключній фазі досліду справжній експериментатор розпитує цих досліджуваних про їх відношення до початкового виконаного завдання.


2. Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажаннями, прагненнями, особливостями характеру та ін.) та зовнішніми причинами можна пояснити емоційні хвилювання і поведінку учасниці ситуації.

„ Після канікул і тривалої хвороби, коли я прийшла до школи, то з перших днів відчула себе самотньою. Я побачила, що уся увага однокласників до нової учениці Катерини. На вечірці навколо Каті багато школярів, а я одна (з Оленкою). Владислав також там. Деякі учні, побачивши, що я сама, почали зі мною грубо розмовляти. О – о, я до цього часу не знала, що таке самотність! Одна, завжди одна! Я замкнулась, знервувалась...” ( З особистого щоденника десятикласниці)


Оцінювання завдань з психології.


Блок 1.

Завдання 1 – 7. Нараховується 1 бал за кожну правильну відповідь.

Завдання 8 – 10. Містять декілька завдань, за правильну відповідь на кожне з них нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів за 1 блок - 19.


Блок 2.

Найвища кількість балів за відповідь на кожне питання - 3.

Максимальна кількість балів за 2 блок - 15.


Блок 3.

Найвища кількість балів за аналіз кожної ситуації - 5

Максимальна кількість балів за 3 блок - 10.


Завдання Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2010-2011 н. р. – ІІ етап

Завдання з педагогіки

Варіант А (1 бал)

^ 1. Що таке педагогіка?

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання; б) наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості; в) цілеспрямований та організований процес формування особистості.

Відповідь:

^ 2. Назвати основні педагогічні категорії:

а) загальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна педагогіка, історія педагогіка, порівняльна педагогіка, галузева педагогіка, соціальна педагогіка; б) навчання, виховання; в) виховання, освіта, навчання.

Відповідь:

^ 3. Назвати розділи загальної педагогіки:

а) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи; б) педагогіка-професійно-технічної освіти, педагогіка вищої школи; в)загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство. Відповідь:

^ 4. Назвати ланки системи освіти в сучасній Україні:

а) дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта; б) початкова освіта, основна середня освіта, повна середня освіта; в) дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта. Відповідь:

^ 5. Дати визначення поняття «дидактика»:

а) окрема галузь педагогіки, яка досліджує теорію освіти і навчання; б) загальна теорія навчання та освіти; в) галузь педагогіки, що вивчає завдання, зміст, організаційні форми та методики викладання певної дисципліни відповідно до вікових особливостей учнів. Відповідь:

^ 6. Назвати основні категорії дидактики:

а) навчання, освіта, виховання; б) знання, вміння, навички; в) освіта, навчання, викладання, уміння, закономірності навчання, принципи навчання.

^ 7. Засновником педагогіки гуманізму вважається:

а) Софія Русова; б) К. Д. Ушинський; в) В. О. Сухомлинський. Відповідь:

8. Засновником класно-урочної системи навчання вважається :

а) К. Д. Ушинський; б) Джон Локк; в) Ян Амос Коменський. Відповідь:

^ 9. За спадковістю від батьків до дітей передаються:

а) знання; б) уміння, навички, досвід; в) біологічні особливості одного з батьків. Відповідь:

10. Якого рівня акредитації коледж?

а) І рівня; б) ІІ рівня; в) ІІІ рівня. Відповідь:

Варіант Б (2 бали)

^ 1. За якими освітніми прин­ципами здійснюється навчаль­но-виховна діяльність закладів освіти:

а) доступність; б) рівність; в) гуманізм, демократизм; г) науковий, світський характер осв­іти; д) інтеграція з наукою та виробниц­твом; е) взаємозв'язок з наукою інших країн. Відповідь:

^ 2. Назвіть уміння, які не­обхідні для професійної педа­гогічної діяльності:

а) комунікативні; б) організаторські; в) діагностичні; г) проектувальні; д) дидактичні ; е) аналітичні, є) економічні. Відповідь:

^ 3. Які основні форми роботи використовуються в навчальному процесі?

а) індивідуальна; б) групова; в) колективна; г) інтеграційна; д) динамічна. Відповідь:

^ 4. Назвіть рівні оволодіння педагогічною майстерністю:

а) елементарний;б) базовий ;в) досконалий; г) творчий; д) професійний; е) педагогічний. Відповідь:

^ 5. Назвіть стилі спілкування:
а) авторитарний; б) демократичний; в) ліберальний; г) педагогічний; д) толерантний. Відповідь:

Варіант В (3 бали)

  1. Які Ви знаєте Закони України в галузі освіти?^ 2. Назвіть стадії розвитку педагогіки в певному порядку?

3. Закінчить думку в реченнях:

а) Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється…….

б) Затверджує стандарт…..

в) Переглядають стандарт не рідше одного разу на …….. років.

^ 4. Назвіть фактори розвитку особистості:


5. Назвіть основні напрямки виховання особистості:


Педагогічні ситуації (5 балів)

Задача №1. Учень 11 класу Володя Б. на початку другої чверті отримав три двійки з біології. Учитель біології, він же класний керівник, вирішив відвідати його вдома. Коли ж він прийшов до учня додому, то застав гостей, у Володі був день народження.

Як повинен вчинити вчитель у даній ситуації?


Задача №2. До класного керівника 6 класу звернулася молода вчителька математики зі скаргою, що учні байдуже ставляться до її предмета, не проявляють старанності. Як повинен діяти в такій ситуації класний керівник?


Задача №3. Готуючись до виховної години у класі класний керівник склав детальний план проведення виховного заходу, підібрав цікавий з його точки зору матеріал, виписав цитати, підготовив питання. Але при проведенні виховної години діти почали задавати зовсім інші питання, ніж передбачав класний керівник, те що він розповідав не завжди було дітям цікаво, вони слухали неуважно, дехто взагалі займався своїми справами. Яку помилку допустив класний керівник, конструюючи виховну годину?


^ Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2010-2011 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010р. №891 у 2010-2011 н.р. започатковано проведення Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології. ЇЇ організація має певні особливості.

  1. Олімпіада з педагогіки і психології у 2010-2011 н.р. буде проведена для учнів 11 класів ЗНЗ.

  2. Другим етапом цієї олімпіади є районний (міський).

  3. Через відсутність будь-яких програм, схвалених МОН України, з педагогіки і психології як навчальних предметів, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором чи гуртків, зміст завдань Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології для районного(міського) етапу матиме такі особливості:

Укладені до районного (міського) етапу олімпіади завдання за структурою є такими:

^ ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ за своїм змістом характеризується загальним спрямуванням, тобто вони направлені на виявлення загальної педагогічної обізнаності та ерудованості учнів.

Блок А (1 бал). До кожного завдання додається декілька відповідей, з яких потрібно вибрати правильну.

Блок Б (2 бали). До кожного завдання додається декілька відповідей, з яких потрібно вибрати правильні.

Блок В (3 бали). Потрібно завершити письмово логічний зміст завдання.

Педагогічні задачі (5 бали). Потрібно письмово компактно і ґрунтовно описати розв’язок задачі.

^ ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ підібрані за змістом тем навчальних програм шкільних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття.

Блок 1. (1 бал ) Десять тестових завдань, до кожного додається три відповіді, з яких потрібно вибрати одну правильну.

Блок 2. ( 3 бали ) Завдання, що передбачають роздуми на важливі теми, над якими замислюється кожна людина.

Блок 3. (5 балів ) Завдання, що передбачають аналіз ситуації, визначення найбільш ефективного її вирішення та аргументації рішення.


^ Для підготовки учнів до участі в олімпіаді (виконання завдань з педагогіки і психології ) рекомендуємо використати таку літературу:

Варій М.Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. - Львів: Край, 2005.

Власова О.І. Педагогічна психологія: навч. Посібник. – К.: Либідь, 2005.- 400с.

Енциклопедія освіти/Акад. пед. Наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.-104с.

Загальна психологія: Навчальний посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. - К.: А.Г.Н., 2002.

Загальна психологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. акад. С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2005.-232с.

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – 3-е видання, доповнене – К., 2003.-615с.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / під керівництвом канд. псих. наук, доцента В.Б.Шапаря – Х: Прапор, 2009.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – К:, «Академвидав», 2005. – 560с.


Кафедра педагогіки і психології ВІППО.

Центр практичної психології та соціальної роботи ВІППО.
8180087422534199.html
8180262423949998.html
8180368239498082.html
8180531852607460.html
8180634047781063.html